RENTEO: ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Deze voorwaarden zijn gesloten tussen het bedrijf RENTEO, met een maatschappelijk kapitaal van 123.000€ euro's, gevestigd te ZA DU MAUDON 50300 PONTS, ingeschreven in het Handelsregister COUTANCES - hierna aangeduid als "RENTEO", en personen die toegang wensen tot de diensten aangeboden op de RENTEO smartphone/tablet applicatie of website (hierna aangeduid als de "Applicatie"), hierna aangeduid als de "Gebruikers", en voertuigeigenaren namens wie RENTEO deze overeenkomst sluit, hierna aangeduid als de "Voertuigeigenaren", (waarbij RENTEO, de Gebruikers en de Voertuigeigenaren hierna worden aangeduid als de "Partij" of "Partijen"). Het doel van de Applicatie is om Gebruikers en Voertuigeigenaren die uitsluitend voertuigen verhuren via de website www.renteo.eu met elkaar in contact te brengen, waarbij hierbij wordt gespecificeerd dat RENTEO haar eigen voertuigen kan verhuren. De Gebruikers kunnen consumenten of professionals zijn. Alleen Gebruikers die natuurlijke personen zijn die handelen voor privédoeleinden of voor doeleinden die niet vallen onder enige commerciële, industriële, ambachtelijke of freelance activiteit, worden beschouwd als "Consumenten" in deze algemene voorwaarden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om zowel de voorwaarden voor het gebruik van de Applicatie door de Gebruikers te definiëren als de voorwaarden voor de verhuurdienst tussen de Voertuigeigenaar, die RENTEO kan zijn, en de Gebruiker. Zij vervangen en vernietigen alle eerder van toepassing zijnde voorwaarden. RENTEO behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen, te wijzigen of bij te werken. In alle gevallen zijn de toepasselijke algemene voorwaarden die van kracht zijn op de datum waarop de Applicatie wordt gebruikt. Het gebruik van de Applicatie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van de hierna beschreven regels, naast de verhuurvoorwaarden van RENTEO, met uitsluiting van andere documenten zoals prospectussen, promotiecatalogi en servicebeschrijvingen die door RENTEO of de Voertuigeigenaren worden verstrekt ter informatie. Bevestiging van de reservering van een gehuurd voertuig houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze voorwaarden door de Gebruiker. De clausules en voorwaarden van deze algemene voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd door strijdige bepalingen of clausules zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Partijen. Het feit dat op een gegeven moment een van de Partijen ervoor kiest om geen gebruik te maken van een van deze voorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als afstand van het recht om zich later op deze voorwaarde te beroepen. De annulering van een clausule in deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de algemene voorwaarden als geheel.

1.3 Wanneer het gehuurde voertuig toebehoort aan een Voertuigeigenaar anders dan RENTEO, beperkt de betrokkenheid van RENTEO zich tot het in contact brengen van Voertuigeigenaren en Gebruikers, en RENTEO kan onder geen enkele omstandigheid worden beschouwd als de dienstverlener voor de diensten die door de Voertuigeigenaar op de Applicatie worden aangeboden, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verplichtingen die op Voertuigeigenaren rusten en inherent zijn aan de autoverhuurdienst. Daarom vermelden de pagina's met de beschikbare voertuigen uitdrukkelijk de Voertuigeigenaar, of dit nu RENTEO is of niet. Overeenkomstig artikel L. 115-1-5 van het Consumentenwetboek heeft de Gebruiker toegang tot de verplichte precontractuele informatie via deze algemene gebruiksvoorwaarden, betreffende onder andere de kenmerken van de dienst, de geografische locatie van het voertuig, de beschikbaarheid van het voertuig, de huurprijs, de betalingsvoorwaarden en -methoden, de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de huur en de annuleringsrechten. Bovendien is het vóór elke verhuur de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om een identiteitsbewijs en geldig rijbewijs te verstrekken. Het verstrekken van deze documenten is een voorwaarde voor de bestelling om als definitief te worden beschouwd. Aanvullende documenten kunnen ook worden opgevraagd via de informatiebladen van de Voertuigeigenaar. Aangezien de Voertuigeigenaren RENTEO hebben gemachtigd om de via de Applicatie geboekte reserveringen te beheren, stemt de Gebruiker in met deze algemene voorwaarden en om voor vragen met betrekking tot de uitvoering van het contract rechtstreeks contact op te nemen met RENTEO, gebruikmakend van de contactgegevens zoals vermeld in artikel 13 van deze voorwaarden.

2. REGISTRATIE, VERBINDING EN GEBRUIK VAN DE APPLICATIE

2.1 Om de Applicatie te gebruiken, moet de Gebruiker verbinding maken met de website of de smartphone/tablet applicatie downloaden. De installatie van de smartphone/tablet applicatie wordt door de Gebruiker uitgevoerd door zijn apparaat aan te sluiten op een app-store (bijvoorbeeld Apple Store voor Apple-apparaten of Google Play voor Android-apparaten). De smartphone/tablet applicatie en alle daarin opgenomen diensten zijn alleen optimaal toegankelijk op apparaten met een van de volgende besturingssystemen: Android-versies 5.0 en hoger - IOS-versie 9.X, iPhone 7 en hoger en Windows Phone.
2.2 Om toegang te krijgen tot de voorgestelde diensten, moet de Gebruiker zich registreren of, indien hij al geregistreerd is, zich verbinden met de Applicatie door de hiervoor vereiste informatie in te voeren. Hij stemt ermee in het registratieformulier in te vullen, met de nodige zorg om de vereiste, volledige en exacte informatie te verstrekken. De Gebruiker moet de volgende informatie invoeren: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord. Om fouten te voorkomen, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om zijn e-mailadres en telefoonnummer te controleren voordat de bestelling definitief wordt bevestigd. Indien gewenst kan de Gebruiker aanvullende informatie invoeren, inclusief in het veld "Contactpersoon". Een kopie van een identiteitsbewijs kan worden bewaard ter bewijsvoering bij de uitoefening van rechten op toegang, rectificatie of verzet tegen informatie of voor de nakoming van eventuele wettelijke verplichtingen, en met name het rijbewijs. In alle gevallen is de Gebruiker verantwoordelijk en aansprakelijk voor de informatie die hij heeft ingevoerd in zijn registratieformulier en bij het maken van een reservering. In geval van een fout kan RENTEO of de Voertuigeigenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen als gevolg van de verwerking van de reservering en/of de verlening van diensten als gevolg van tekortkomingen van de Gebruiker ten opzichte van dit artikel. De Gebruiker verklaart hierbij dat hij de nodige capaciteit heeft om deze overeenkomst aan te gaan en in het bijzonder in het bezit is van een geldig rijbewijs, geschikt voor het besturen van de gehuurde voertuigen, en bevestigt hierbij dat hij ouder was dan 21 jaar op het moment van registratie. De Gebruiker stemt ermee in dat hij geen account zal aanmaken of gebruiken anders dan het oorspronkelijk aangemaakte account, zowel onder zijn eigen identiteit als die van een derde partij.

2.3 Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de Gebruiker pushmeldingen van RENTEO accepteert, aangezien deze functie de Gebruiker in staat stelt optimaal gebruik te maken van de RENTEO-service. Eventuele pushmeldingen die door RENTEO worden verzonden, zullen beperkt blijven tot alleen het beheer van de gereserveerde voertuigen, met uitsluiting van commerciële wervingsactiviteiten.

2.4 De beschikbare informatie in de Applicatie wordt aan de Gebruiker doorgegeven en is toegankelijk via een mobiele telefoon of computer waarop de Applicatie is gedownload. In geval van verlies of diefstal van zijn mobiele telefoon of computer, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen ten opzichte van zijn operator om zijn reservering te blokkeren. In alle gevallen wordt de Gebruiker geadviseerd de toegang tot zijn mobiele telefoon en computer te beperken door een wachtwoord te gebruiken, en een passende verzekering af te sluiten om de verlies of diefstal van zijn apparaat en de gevolgen daarvan met betrekking tot de huurdiensten die worden gedekt door deze voorwaarden te dekken.

2.5 De Gebruiker kan de Applicatie op elk moment deïnstalleren of zich uitschrijven, en om welke reden dan ook. Evenzo kan RENTEO de Applicatie deactiveren, zonder kennisgeving, zonder formaliteiten en zonder vergoeding aan de Gebruiker: 1) naar aanleiding van een gerechtelijk bevel, 2) in geval van overmacht, 3) in geval van niet-naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden, 4) in geval van het oneigenlijk of frauduleus gebruik van de Applicatie door hem of een derde namens hem.

3. ZOEKEN NAAR, RESERVEREN EN BETALEN VAN VOERTUIGVERHUUR - BORG

3.1 De Gebruiker heeft toegang tot een zoekpagina waarop hij de locatie kan selecteren waar hij het voertuig wil ophalen, de kenmerken van het gewenste voertuig (paardentrailers, etc.) en de gewenste beschikbaarheidsdata. De Gebruiker krijgt vervolgens toegang tot een resultatenpagina met de Voertuigeigenaren die een voertuig voorstellen dat aan de opgegeven criteria voldoet. Deze resultaten worden vermeld in afnemende volgorde van geografische nabijheid. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om op elk resultaat te klikken om details te verkrijgen over de Voertuigeigenaren en het voorgestelde voertuig (prijs, openingstijden van de Voertuigeigenaar, aanvullende diensten naast de verhuur, eventuele details of vereisten met betrekking tot het ophalen en terugbrengen van de voertuigen, etc.). Aangezien de kenmerken van de diensten door de Voertuigeigenaar worden ingevoerd, kan RENTEO niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen of fouten met betrekking tot hun beschrijving, tenzij de essentiële kenmerken van de gereserveerde voertuigverhuur worden beïnvloed. Voordat hij het voertuig reserveert, kan de Gebruiker indien gewenst contact opnemen met de Voertuigeigenaar (per e-mail of telefonisch indien de eigenaar zijn nummer heeft verstrekt) om aanvullende informatie op te vragen over onder andere de kenmerken en beschikbaarheid van het voertuig of de huurvoorwaarden.
3.2 De Gebruiker maakt een reservering door op "Hier reserveren" te klikken. Vervolgens krijgt hij een samenvatting te zien van het voertuig dat hij gaat huren, inclusief: de datum, duur, voertuigtype, enz. De reservering wordt in rekening gebracht tegen de prijs vermeld in de Applicatie op de reserveringsdatum. De prijzen worden weergegeven in euro's en zijn inclusief belasting, waarbij het geldende btw-tarief het tarief is dat geldt op het moment van facturering. De reserveringen moeten in euro's worden betaald, volledig en contant, uitsluitend per bankkaart of bankoverschrijving.

3.3 De Gebruiker betaalt voor de huur via de beveiligde betalingspagina van de financiële partner van RENTEO. De Gebruiker moet de huur volledig betalen met een bankkaart. Hij ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn online reservering. De Voertuigeigenaar wordt per e-mail en/of sms op de hoogte gebracht van de reservering. De ontvangst van de betaling van de Gebruiker voor de reservering stelt formeel en definitief de op afstand gesloten overeenkomst vast tussen de Gebruiker en de Voertuigeigenaar via RENTEO, of tussen de Gebruiker en RENTEO. De Gebruiker kan ook gedebiteerd worden voor aanvullende bedragen in het geval van verzekeringsdekking. In het kader van haar dienstverlening waarbij Voertuigeigenaren en gebruikers met elkaar in contact worden gebracht, trekt RENTEO een commissie af voor haar betrokkenheid als tussenpersoon en als beheerder van de Applicatie, welke wordt afgetrokken van de prijs van de door de Gebruiker betaalde diensten. Voor voertuigen die rechtstreeks door RENTEO worden verhuurd, brengen wij geen kosten in rekening voor de dienst om de Voertuigeigenaar en de Gebruiker met elkaar in contact te brengen. Via haar betalingsbeheerpartner MANGOPAY regelt RENTEO het beheer van de betalingen voor de geregeld huur, te betalen door een Gebruiker aan een Voertuigeigenaar. Als voorbeeld kunnen deze betalingen betrekking hebben op de huurprijs, aanpassingen op basis van afgelegde afstand aan het einde van de huurperiode of aanpassingen op basis van het brandstofniveau. Ze kunnen ook betrekking hebben op eventuele boetes die de Gebruiker aan een ander moet betalen met betrekking tot het Huurcontract. Het betalingsdienst kan niet worden gevraagd aan RENTEO voor de betaling van boetes of de handhaving van een gerechtelijke uitspraak na een geschil tussen de Gebruiker en de Voertuigeigenaar.

3.4 De Gebruiker krijgt toegang tot een samenvatting van de reservering, waarin hij zijn reserveringsnummer krijgt. De Gebruiker heeft het reserveringsnummer nodig om het voertuig bij de Voertuigeigenaar op te halen. De Gebruiker ontvangt een bevestiging van zijn reservering per e-mail waarin de verschillende kenmerken van de zojuist geboekte huur worden samengevat, inclusief een link naar deze algemene voorwaarden. De Gebruiker wordt geadviseerd de per e-mail ontvangen reserveringssamenvatting af te drukken. Alleen het reserveringsnummer vermeld in deze e-mail of de reserveringsbevestiging in zijn mobiele Applicatie stelt hem in staat de nodige informatie met betrekking tot zijn reservering te verkrijgen. Deze documenten vormen ook het bewijs van de reservering van de Gebruiker en van het contract dat de Partijen bindt.

3.5 Na het maken van zijn reservering kan de Gebruiker toegang krijgen tot het historisch overzicht van zijn lopende, voltooide of geannuleerde reserveringen.

3.6 BORG Om de nakoming van zijn verplichtingen te waarborgen, betaalt de Gebruiker de Voertuigeigenaar een bedrag in euro's, waarvan het bedrag wordt vermeld op de reserveringspagina. Dit bedrag genereert geen rente en wordt aan de Gebruiker terugbetaald na teruggave van het Voertuig, na aftrek van eventueel verschuldigde huurkosten en eventuele reparatiekosten die zijn ontstaan als gevolg van een fout van de Gebruiker bij het gebruik van het Voertuig en die zijn opgenomen in het gezamenlijk opgestelde document op de dag van teruggave van het Voertuig.

4. WIJZIGING OF ANNULERING VAN EEN GERESERVEERDE HUUR

4.1 Door de Gebruiker. De annuleringsvoorwaarden worden voorgesteld door de eigenaar-verhuurder, waarbij RENTEO de volgende annuleringsoplossingen voorstelt: Flexibele annuleringsvoorwaarden: Annulering tot 48 uur voor het ophalen van het voertuig, terugbetaling van 95% van de kosten van de reservering. Annulering minder dan 48 uur voor het ophalen van het voertuig, geen restitutie mogelijk. Gematigde annuleringsvoorwaarden: Annulering tot 7 dagen voor het ophalen van het voertuig, terugbetaling van 95% van de kosten van de reservering. Annulering tussen 7 en 48 uur voor het ophalen van het voertuig, terugbetaling van 50%. Annulering minder dan 48 uur voor het ophalen van het voertuig, geen restitutie mogelijk. Strikte annuleringsvoorwaarden: Annulering tot 7 dagen voor het ophalen van het voertuig, terugbetaling van 95% van de kosten van de reservering. Annulering minder dan 7 dagen voor het ophalen van het voertuig, geen restitutie mogelijk Als de Gebruiker te laat is of afwezig is voor het ophalen van het Voertuig, wordt deze situatie beheerst door de bepalingen van de artikelen 6.2 en 6.3 van deze voorwaarden.
4.2 Door de Voertuigeigenaar Overeenkomstig artikel 6.1 in fine is de Voertuigeigenaar op het moment van het ophalen van het Voertuig gerechtigd de huur te weigeren op legitieme gronden, waaronder de nuchterheidstoestand van de Gebruiker, of het feit dat de persoon die het Voertuig ophaalt niet de gebruiker is, etc. In dit geval wordt de reservering geannuleerd. Er zal geen restitutie plaatsvinden indien de annulering te wijten is aan het niet naleven door de Gebruiker van de door RENTEO opgestelde vereiste huurvoorwaarden.

5. INFORMATIE BETREFFENDE HET ONTBREKEN VAN HET HERROEPINGSRECHT

In toepassing van artikel L. 121-21 van het Consumentenwetboek heeft de Gebruiker als consument in beginsel een herroepingsrecht dat kan worden uitgeoefend binnen de herroepingstermijn van 14 duidelijke dagen vanaf de datum waarop het contract is gesloten. Echter, op grond van artikel L. 121-21-8 van hetzelfde wetboek kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende "1° De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn, waarvan de uitvoering is begonnen na de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument, naast de uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht" en voor overeenkomsten "12° Accommodatiediensten, anders dan residentiële accommodatie, diensten die het vervoer van goederen betreffen, autoverhuur, restaurantdiensten of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of in een bepaalde periode moeten worden geleverd". Aangezien de diensten worden geleverd voor een bepaalde periode en voor voertuigverhuurdiensten, heeft de Gebruiker geen herroepingsrecht. In alle gevallen verleent RENTEO, zoals vermeld in artikel 4.1, de Gebruiker de mogelijkheid om de gereserveerde verhuur te annuleren volgens de door de Voertuigeigenaar gekozen voorwaarden.

6. AFHALEN VAN DE VOERTUIGEN – VERTRAGINGEN - TERUGBRENGEN VAN DE VOERTUIGEN

6.1 De Gebruiker is verplicht om het Voertuig persoonlijk op te halen op de plaats die is bepaald door de Voertuigeigenaar bij wie hij de huur heeft gereserveerd. De Gebruiker moet zijn RENTEO-reserveringsnummer aan de Voertuigeigenaar verstrekken. Deze laatste kan op zijn beurt verlangen dat hij zijn identiteitsdocumenten en rijbewijs overlegt.
6.2 Als de Gebruiker te laat is, kan hij in principe het voertuig nog steeds ophalen, aangezien de huur is gereserveerd voor de gekozen periode. Deze ophaling is echter afhankelijk van de openingstijden van de Voertuigeigenaar. De Gebruiker kan de Voertuigeigenaar en/of RENTEO daarom niet aansprakelijk stellen als hij te laat is en het voertuig niet kan ophalen. Een vertraging van 30 minuten wordt getolereerd. In alle omstandigheden mag de late aankomst van de Gebruiker niet tot gevolg hebben dat de huurperiode wordt verlengd met een gelijkwaardige tijd of dat de overeengekomen prijs wordt verlaagd.

6.3 Als de Gebruiker afwezig is op het moment dat het Voertuig moet worden opgehaald, blijft de huur gereserveerd voor de gekozen periode. Als de Gebruiker niet binnen twee uur arriveert, wordt de huur beschouwd als geannuleerd en aangezien deze annulering het gevolg is van acties van de Gebruiker, zal er geen restitutie worden verleend.

6.4 De Voertuigeigenaar zal de Gebruiker voorzien van: – De sleutels van het Voertuig – Het verzekeringsbewijs van wettelijke aansprakelijkheid of het voorlopig certificaat – Een aanrijdingsformulier – Een verklaring voor ongevallen, glasbreuk, diefstal of externe gebeurtenissen – Het kentekenbewijs waaruit blijkt dat het Voertuig eigendom is van de Voertuigeigenaar die onder het contract valt. – Het huurcontract met de standaardvoorwaarden van het voertuig vergezeld van de verplichte opdruk. De Gebruiker is de beheerder en bewaarder van het Voertuig vanaf het moment van overhandiging van de sleutels tot het einde van het contract.

6.5 De staat van het voertuig wordt gedetailleerder beschreven in het inspectierapport van het voertuig dat is opgesteld tussen de Voertuigeigenaar en de Gebruiker op het moment van vertrek. Door dit document te ondertekenen, erkent de Gebruiker dat het voertuig geen zichtbare tekenen van schade of achteruitgang vertoont, dat het in goede staat verkeert en dat het voldoende is uitgerust om aan de eisen van de verkeersregels te voldoen. De Gebruiker erkent ook dat hij volledig op de hoogte is gesteld van de gebruiksaanwijzing en onderhoudsvoorwaarden van het voertuig en dat hij tevreden is met het voertuig. Als gevolg hiervan bevestigt de Gebruiker dat het voertuig aan hem is verstrekt in goede technische staat, vergezeld van een kopie van het kentekenbewijs, van de

5. INFORMATION CONCERNING THE ABSENCE OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL

In application of article L. 121-21 of the Consumer Code, as a consumer, in principle the User has a right of withdrawal which may be exercised within the cooling off period of 14 clear days as from the date on which the contract is concluded.
However, in application of article L. 121-21-8 of the same code, the right of withdrawal may not be exercised for contracts concerning "1° The supply of services fully performed before the end of the withdrawal period, the performance of which began after the consumer’s prior express consent was granted in addition to the express renunciation of his right of withdrawal" and for contracts "12° Accommodation services, other than residential accommodation, services involving the transportation of goods, car rental, restaurant services or leisure activities which must be supplied on a given date or at a given period".
As the services are to be supplied for a given period and for vehicle rental services, the User has no right of withdrawal.
In all cases, as stated in article 4.1, RENTEO grants the User the possibility to cancel the reserved rental pursuant to the conditions chosen by the Vehicle Owner.

6. COLLECTING THE VEHICLES – DELAYS - RETURNING THE VEHICLES

6.1 The User is required to personally collect the Vehicle from the place stipulated by the Vehicle Owner with whom he reserved the rental.
The User is required to provide his RENTEO reservation number to the Vehicle Owner. For his part, the latter may require him to present his identity documents and driving licence.

6.2 If the User is late, in principle he may still collect the vehicle as the rental is reserved for the selected period. However, this collection is dependent on the opening hours of the Vehicle Owner. Consequently, the User may not consider the Vehicle Owner and/or RENTEO responsible or liable if he is late and finds it impossible to collect the Vehicle. A delay of 30 minutes will be tolerated.
In all circumstances, the late arrival of the User may not have the effect of prolonging the rental period for an equivalent amount of time or of reducing the agreed price.

6.3 If the User is absent at the time the Vehicle is to be collected, the rental remains reserved for the selected period. If the User does not arrive within two hours, the rental will be considered as cancelled and as this cancellation is the result of action by the User no reimbursement will be issued.

6.4 The Vehicle Owner will issue the User with:
– The keys to the Vehicle
– The civil liability insurance certificate or the provisional certificate
– An accident statement form
– A declaration for accidents, glass breakage, theft or external events
– The vehicle registration document confirming the Vehicle Owner's ownership of the Vehicle covered by the contract.
– The rental contract containing the standard condition of the vehicle accompanied by the obligatory livery.
The User is the manager and custodian of the Vehicle from the moment the keys are handed over until the end of the contract.

6.5 De staat van het voertuig wordt gedetailleerder beschreven in het inspectierapport van het voertuig dat is opgesteld tussen de Voertuigeigenaar en de Gebruiker op het moment van vertrek. Door dit document te ondertekenen, erkent de Gebruiker dat het voertuig geen zichtbare tekenen van schade of achteruitgang vertoont, dat het in goede staat verkeert en dat het voldoende is uitgerust om aan de eisen van de verkeersregels te voldoen. De Gebruiker erkent ook dat hij volledig op de hoogte is gesteld van de gebruiksaanwijzing en onderhoudsvoorwaarden van het voertuig en dat hij tevreden is met het voertuig. Als gevolg hiervan bevestigt de Gebruiker dat het voertuig aan hem is verstrekt in goede technische staat, vergezeld van een kopie van het kentekenbewijs, van de verzekering en van de verklaring waarin de conformiteit van het voertuig voor het vervoer van levende dieren wordt bevestigd. De Gebruiker stemt ermee in om alle afwijkingen die hij constateert bij het gebruik van het voertuig binnen 15 minuten na vertrek en vervolgens zo snel mogelijk te melden. Bij gebreke daarvan wordt het voertuig beschouwd als zijnde verstrekt in bevredigende technische staat.

6.6 De Gebruiker stemt ermee in om het voertuig in dezelfde staat te retourneren als die is vastgelegd bij vertrek. Hiertoe vult de Gebruiker het inspectieformulier van het voertuig in bij vertrek en bij het terugbrengen van het Voertuig in aanwezigheid van de Voertuigeigenaar. In geval van een geschil moet de Gebruiker indien nodig de kosten van eventuele reparaties dragen, die de Voertuigeigenaar geheel of gedeeltelijk kan aftrekken van de aanbetaling, afhankelijk van de gemaakte kosten. Het voertuig zal bij de terugkeer gezamenlijk worden geïnspecteerd om de staat ervan vast te stellen.

6.7 Als het voertuig door de Gebruiker te laat wordt teruggebracht, en deze vertraging de ophaling van het voertuig door de volgende gebruiker belemmert, zal de eigenaar-verhuurder de Gebruiker factureren voor een dag huur ter compensatie van gederfde inkomsten, volgens de financiële voorwaarden vastgesteld door de eigenaar. In dit opzicht wordt aan de Gebruiker een tolerantieperiode van 30 minuten verleend. Als er geen verhuur gepland staat, zal elke vertraging van meer dan een uur resulteren in de facturering van een dag huur, volgens de door de eigenaar-verhuurder vastgestelde prijzen.

7. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG – ONGEVALLEN – DIEFSTAL – REINIGING - VERZEKERING

7.1 De huur wordt op persoonlijke en niet-overdraagbare basis verleend. De Gebruiker stemt ermee in geen enkele persoon anders dan hijzelf of de personen vermeld in zijn contract toestemming te geven om het voertuig te besturen. Voor elke bestuurder wordt een kopie van het huidige geldige rijbewijs gevraagd. De Gebruiker stemt ermee in het voertuig verantwoordelijk en voorzichtig te besturen en zich te houden aan de verkeersregels. In geval van een boete voor een verkeersovertreding wordt een administratiekost van € 50 in rekening gebracht. De Gebruiker stemt ermee in eventuele boetes, juridische kosten en andere kosten die voortvloeien uit het gebruik van het voertuig onmiddellijk te betalen, zodat de Voertuigeigenaar niet wordt achtervolgd in dergelijke zaken en niet betrokken hoeft te worden. De Gebruiker stemt ermee in het voertuig op slot te houden en afgesloten wanneer het niet in gebruik is, en de sleutels bij zich te dragen. Deze mogen nooit in het voertuig worden achtergelaten. De Gebruiker stemt ermee in dat het voertuig niet zal worden gebruikt door een persoon onder invloed van alcohol of drugs. De Gebruiker stemt ermee in dat hij het voertuig nooit zal verkopen, verpanden of bezwaren, of op enigerlei wijze zal behandelen die schadelijk is voor de belangen van de VERHUURDER.

7.2 De Gebruiker moet de brandstofkosten betalen. De Gebruiker stemt ermee in de brandstoftank te vullen zoals vereist voordat hij het voertuig terugbrengt. Bij nalatigheid hierin zal de volledige tankbeurt voor het voertuig aan hem worden gefactureerd door de eigenaar, tegen een kostprijs van ongeveer € 120.

7.3 Als het voertuig om welke reden dan ook niet kan rijden, zal de Voertuigeigenaar de Gebruiker, voor zover mogelijk, voorzien van een vervangend voertuig dat in staat is de dienst uit te voeren. Als de Voertuigeigenaar geen vervangend voertuig kan bieden, stemt hij ermee in geen factuur te sturen voor de immobilisatieperiode, indien deze plaatsvindt buiten de schuld van de Gebruiker. In geval van een storing stemt de Gebruiker ermee in de Voertuigeigenaar hiervan op de hoogte te stellen en mag hij alleen reparaties uitvoeren nadat laatstgenoemde hiermee heeft ingestemd. Elke poging tot reparatie is daarom verboden. In geval van een ongeval moet de Gebruiker de Voertuigeigenaar hier onmiddellijk van op de hoogte stellen. Bovendien moet het formulier voor de aanrijdingsverklaring zo snel mogelijk en in ieder geval vóór het einde van het huurcontract aan de Voertuigeigenaar worden verstrekt. De Gebruiker zal de noodzakelijke formaliteiten zorgvuldig uitvoeren en het aanrijdingsformulier invullen om ervoor te zorgen dat dit leesbaar, bruikbaar en ondertekend is door beide partijen. In het geval van een ongeval zonder betrokkenheid van een derde zal alleen de Gebruiker het formulier invullen. Bij gebrek hieraan kan van de Gebruiker worden verlangd dat hij de Voertuigeigenaar compenseert voor de geleden verliezen.

7.4 Als het voertuig wordt gestolen, moet de Gebruiker de volgende maatregelen nemen: • Onmiddellijk aangifte doen (tenzij er sprake is van overmacht) van de diefstal of poging tot diefstal bij de politie op het moment dat hij hiervan op de hoogte is, evenals bij de Voertuigeigenaar. • De sleutels en documenten van het voertuig teruggeven aan de Voertuigeigenaar, samen met een kopie van het huurcontract en het ontvangstbewijs van de diefstalaangifte. Deze formaliteit moet worden voltooid binnen 24 uur na de diefstalaangifte (tenzij er sprake is van overmacht). De huur eindigt op de datum waarop de bovengenoemde documenten en items aan de Voertuigeigenaar zijn teruggegeven.

7.5 De HUURDER stemt ermee in het voertuig schoon van binnen en van buiten terug te geven. Als reiniging nodig blijkt te zijn, wordt een vast bedrag van € 200 inclusief btw in rekening gebracht.

7.6 De Voertuigeigenaar zal zelf het voertuig verzekeren, waarbij RENTEO eenvoudigweg verifieert of aan deze verplichting is voldaan. Het niveau van het eigen risico en de voorwaarden worden bepaald door de eigenaar zelf. U bent doorgaans niet verzekerd in de volgende gevallen:

Onmogelijkheid om de originele voertuigsleutels terug te geven na de diefstalmelding.
Schade aan het voertuig als gevolg van brand, interieurschade of verslechtering en aan de boven- en onderdelen van het voertuig, evenals schade aan banden, wielnaven en wielen/velgen.
Rijden onder invloed van alcohol of drugs en medicijnen.
Het verstrekken van valse informatie over uw identiteit of de geldigheid van uw rijbewijs.
Verlies of schade van welke aard dan ook aan persoonlijke eigendommen, items of dieren in het voertuig. In alle gevallen kan, zoals bepaald in artikel 8.1 van deze voorwaarden, het account van een Gebruiker die niet voldoet aan de voorwaarden die RENTEO vereist voor de verhuur en/of de gebruiksvoorwaarden van de Applicatie, door RENTEO worden verwijderd.

8. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN

8.1 De verplichtingen van de Gebruiker De Applicatie wordt volledig onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Gebruiker gebruikt. In deze voorwaarden is de Gebruiker verplicht de Applicatie te gebruiken zoals deze is bedoeld, in overeenstemming met de aanbevelingen van RENTEO, zoals onder meer weergegeven in deze voorwaarden. In geval van tekortkomingen door de Gebruiker ten opzichte van een van de verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden, behoudt RENTEO zich het recht voor het account van de betreffende Gebruiker op elk moment te verwijderen, onverminderd een mogelijke schadevergoeding die RENTEO mogelijk kan eisen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de IT-beveiligingsaspecten van zijn apparatuur, evenals voor onder meer het eventuele verlies van gegevens en beveiligingsproblemen als gevolg van een virus of computermisbruik.
8.2 Verplichtingen van RENTEO Aangezien RENTEO optreedt als tussenpersoon tussen de Voertuigeigenaar en de Gebruiker, is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van de verhuur gesloten tussen de Gebruiker en de Voertuigeigenaar via de Applicatie. In dit opzicht kan RENTEO niet aansprakelijk worden gesteld voor de verslechtering, verlies of diefstal van het Voertuig en van persoonlijke bezittingen die in het voertuig worden meegenomen. RENTEO kan niet aansprakelijk worden gesteld indien niet-nakoming, schade of verliezen het gevolg zijn van ongepast gebruik van de Applicatie door de Gebruiker of een fout van de Gebruiker of een derde, of een geval van overmacht zoals omschreven in artikel 9 van deze overeenkomst. Evenzo kan RENTEO niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijk of permanent verlies of schade aan de mobiele terminal van de Gebruiker of voor eventueel verlies of schade die wordt geleden, onder meer tijdens het toegang krijgen tot de Applicatie of het surfen op de Applicatie. De verzending van gegevens via internet kan leiden tot fouten en/of betekenen dat de Applicatie niet altijd beschikbaar is. Bijgevolg kan RENTEO niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid en onderbreking van de online service. De Partijen worden eraan herinnerd dat de Gebruiker in alle gevallen wordt geadviseerd de toegang tot zijn mobiele apparaat te beperken met een wachtwoord en een passende verzekering af te sluiten om verlies of diefstal van zijn apparaat te dekken.

8.3 Wanneer de Voertuigeigenaren of RENTEO aansprakelijk worden bevonden wegens een fout die zij hebben begaan, geldt de vergoeding alleen voor de directe, persoonlijke en zekere verliezen die de Gebruiker heeft geleden. In alle gevallen wijzen de Voertuigeigenaren en RENTEO alle aansprakelijkheid af, met name in de volgende gevallen:

Opzettelijke daden van de Gebruiker of derden.
Verliezen of schade als gevolg van een tekortkoming van de Gebruiker om zich te houden aan de regels en aanbevelingen van RENTEO en de Voertuigeigenaren, inclusief die met betrekking tot de voorwaarden die door RENTEO zijn vereist voor het verloop van de verhuur, naast deze algemene voorwaarden; De Gebruiker stemt ermee in elke inhoud die wordt vervoerd, aan RENTEO en/of de Voertuigeigenaar bekend te maken en moet de waarde van levende dieren opgeven als deze hoger is dan het bedrag van € (...).

9. OVERMACHT

In het geval van een overmachtssituatie, waaronder onder andere vallen branden, overstromingen, totale of gedeeltelijke stakingen, bedrijfssluitingen, reisbeperkingen, vandalisme, diefstal, veranderingen in regelgeving, het onvermogen om grondstofleveringen te ontvangen, onderbrekingen in de energievoorziening, slechte werking of onderbrekingen in elektrische of telecommunicatienetwerken die het voor de Voertuigeigenaren en/of RENTEO moeilijk maken om aan hun verplichtingen te voldoen, wordt het contract onmiddellijk opgeschort gedurende de duur van het evenement en kunnen de partijen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen (of vertraging in de uitvoering van) hun verplichtingen.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle inhoud van de Applicatie, evenals alle advertentiedocumentatie (illustraties, tekst, bijschriften en teksten, merken, beelden en video's), zijn eigendom van RENTEO of worden door RENTEO gebruikt met toestemming van de betreffende rechthebbenden. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Applicatie of het creëren van hypertextlinks is verboden, tenzij uitdrukkelijk vooraf goedgekeurd door RENTEO.

11.INFORMATIE OVER HET ONLINE PLATFORM

11.1 Procedures voor vermelding, verwijdering en rangschikking Om Voertuigeigenaren en verhuuraanbiedingen op de Applicatie te vermelden, moeten Voertuigeigenaren zich registreren op de Applicatie en de algemene gebruiksvoorwaarden voor partners accepteren. Voertuigeigenaren en hun verhuuraanbiedingen kunnen van de Applicatie worden verwijderd in geval van een ernstige schending door de Voertuigeigenaar van de algemene gebruiksvoorwaarden voor partners en/of van zijn wettelijke en contractuele verplichtingen jegens Gebruikers. Het beëindigen van de contractuele relatie tussen RENTEO en een Voertuigeigenaar, om welke reden dan ook, leidt tot verwijdering van de Voertuigeigenaar en zijn verhuuraanbiedingen van de Applicatie. De standaard rangschikkingscriteria voor verhuuraanbiedingen van Voertuigeigenaren op de Applicatie en hun belangrijkste parameters zijn als volgt:
Ervaren agent op Renteo binnen 50 kilometer van de zoekopdracht
Afstand in kilometers tot 150 kilometer rond de zoekopdracht
Er is geen kapitaalverbinding of vergoeding tussen RENTEO en de eigenaars van voertuigen anders dan RENTEO die van invloed is op de vermelding of rangschikking van de verhuuraanbiedingen op de Applicatie.

11.2 Doel en voorwaarden van de matchmaking De Voertuigeigenaren zijn particulieren en professionals. De Applicatie stelt Gebruikers in staat verhuuraanbiedingen te raadplegen die worden aangeboden door RENTEO of door Voertuigeigenaren anders dan RENTEO. Het stelt Gebruikers ook in staat om online reserveringen te maken voor voertuigverhuur. De Applicatie maakt dus de totstandkoming mogelijk van servicecontracten op afstand. Gebruikers hebben gratis toegang tot de Applicatie (exclusief eventuele verbindingskosten), waarbij alleen de huurprijs indien van toepassing online moet worden betaald. Gebruikers betalen voor de huur op de beveiligde website van de financiële partner van RENTEO in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Wat betreft verhuringen met Voertuigeigenaren anders dan RENTEO, worden geschillen rechtstreeks afgehandeld door de betrokken Voertuigeigenaren, waarbij RENTEO hierin niet ingrijpt. De procedures voor de beslechting van geschillen met betrekking tot het gebruik van de Applicatie en geschillen over voertuigverhuur met RENTEO worden uiteengezet in artikel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden.

12. GEOLOCATIE – PERSOONSGEGEVENS

12.1 Geolocatie De Gebruiker wordt door de Voertuigeigenaar, wanneer dit RENTEO is, geïnformeerd dat het voertuig om redenen van veiligheid en dienstverlening kan zijn uitgerust met een geolocatiesysteem.
12.2 Persoonsgegevens RENTEO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de Gebruikers bij het maken en verwerken van huurreserveringen via de Applicatie, tijdens contact met de Gebruikers en voor het behoud van haar eigen zakelijke belangen, inclusief het bewaren van bewijs. Voor zover dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen van de Voertuigeigenaar en/of RENTEO, zal RENTEO de persoonsgegevens van de Gebruiker naar de Voertuigeigenaar sturen waarmee een reservering is gemaakt. Hierbij wordt echter gespecificeerd dat de Voertuigeigenaar de persoonsgegevens van de Gebruikers die aan hem zijn doorgegeven alleen zal gebruiken voor redenen die verband houden met de uitvoering van de verhuurservice, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker is verkregen. De Gebruiker heeft het recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen overeenkomstig de Franse wet inzake gegevensbescherming (de "Informatique et Libertés" wet nr. N8-17 van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen, moet hij contact opnemen met RENTEO via de contactgegevens zoals vermeld in artikel 13 van deze voorwaarden. In alle gevallen kan de Gebruiker zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens. Zoals vermeld, is het gebruik van de persoonsgegevens van de Gebruiker voor andere doeleinden alleen mogelijk wanneer hij hiermee heeft ingestemd. De betrokken bestanden bij de genoemde verwerking zijn geregistreerd bij de CNIL (Franse autoriteit voor gegevensbescherming).

12.3 Verzet tegen telefonische acquisitie De consumentengebruiker wordt geïnformeerd dat hij zich kan registreren op een lijst om telefonische acquisitie te voorkomen (Bloctel-lijst). Er wordt echter gespecificeerd dat deze registratie RENTEO en de Voertuigeigenaren niet verhindert om contact op te nemen met de Gebruiker per telefoon voor strikte doeleinden in het kader van de uitvoering van dit contract.

13. PUBLICATIE VAN BEOORDELINGEN

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een beoordeling achter te laten over de Producten in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden voor de publicatie van beoordelingen.

14.OVEREENKOMST INZAKE BEWIJS

De Gebruiker erkent de bewijskracht van de gegevensback-ups geproduceerd door RENTEO, inclusief de pushmeldingen en/of e-mails die aan hem zijn gericht.


15. TOEPASSELIJK RECHT – CONTRACTTAAL – BEVOEGDHEID

De Partijen komen overeen dat deze voorwaarden en hun gevolgen zijn onderworpen aan het Franse recht. De taal van deze overeenkomst en van de relatie tussen de Partijen is Frans. De Gebruiker-consument wordt hierbij geïnformeerd dat hij in geval van een geschil de mogelijkheid heeft om de procedure voor consumentenbemiddeling (procédure de médiation conventionnelle) of enige alternatieve geschillenbeslechtingsmethode te gebruiken. Indien binnen een periode van 15 dagen geen minnelijke oplossing wordt gevonden, zijn de Partijen opnieuw vrij om de kwestie voor te leggen aan de bevoegde rechtbank.

16. CONTACT

Voor vragen of klachten met betrekking tot de Applicatie, de diensten, reserveringen, enz., kan de Gebruiker contact opnemen met RENTEO via de volgende contactgegevens:

E-mail: contact@renteo.nl

Per post: GSC VANS THEAULT ZA DU MAUDON 50300 PONTS FRANKRIJK

Vanaf
{devise_sigle}
Ontdekken Rekening 0 Mand Taal